Languages Dialects

7 Provinces

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Cập nhật

Tiếng Việt

Câu hỏi
Câu trả lời

Đức tin của chúng
tôi là sức mạnh đạo đức của chúng tôi

Bài giảng

Tất cả các ​kênh truyền thông

7 Bộ lạc

Thưởng thức pháo hoa năm
mới Bạn là một kẻ phá hoại
môi trường Những kẻ phá
hoại môi trường không
​xứng đáng có một năm tốt

Vận chuyển hành trình là
Phá hoại môi trường! Giữ chủ sở hữu, điều hành, phi hành đoàn, hành khách, có trách nhiệm!

cộng đồng

Không gian

7 Tỉnh

1Đức tin

quận

1Nhà thờ

Thức păn, đồ uống trong hộp
nhựa là không lành mạnh và
ô nhiễm. Nó kết thúc!
Người gây ô nhiễm bị nhốt!

Thời gian

Tin nhắn năm mới >>>