cộng đồng

Không gian

7 Tỉnh

1Đức tin

quận

1Nhà thờ

Thức păn, đồ uống trong hộp nhựa
là không lành mạnh và ô nhiễm.
Nó kết thúc!
Người gây ô nhiễm bị nhốt!

Thời gian

Tin nhắn năm mới

 1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Tiếng Việt

Câu hỏi
Câu trả lời

Đức tin của chúng tôi là sức mạnh đạo đức của chúng tôi

Tất cả các ​kênh truyền thông

7 Bộ lạc

Thưởng thức pháo hoa năm mới
Bạn là một kẻ phá hoại môi trường
Những kẻ phá hoại môi trường không xứng đáng có một năm tốt