Transl​ation: Greek Ελληνικά

Updates:
Maori 


Cộng đồng

Không gian

7 Tỉnh

1 Đức tin

Quận

Báo cáo người cao niên lạm dụng !!!!

Vận chuyển hành trình là Phá hoại môi
trường! Giữ chủ sở hữu, điều hành, phi 
hành đoàn, hành khách, có trách nhiệm!

1 Nhà thờ

Thức păn, đồ uống trong hộp nhựa là
không lành mạnh và ô nhiễm. Nó kết
thúc! Người gây ô nhiễm bị nhốt!

Thời gian

Tin nhắn năm mới >>>

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Câu hỏi
Câu trả lời

Đức tin của chúng tôi là sức mạnh đạo đức của chúng tôi

Bài giảng

7 Bộ lạc

Thưởng thức pháo hoa năm mới Bạn là
một kẻ phá hoại môi trường Những kẻ
phá hoại môi trường không ​xứng đáng
có một năm tốt

Cập nhật

Tiếng Việt


Tất cả các ​
​kênh truyền thông

New:
Fun Day