Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Câu hỏi
Câu trả lời

Đức tin của chúng
tôi là sức mạnh đạo đức của chúng tôi

Tất cả các ​kênh truyền thông

7 Bộ lạc

Không gian

7 Tỉnh

1Đức tin

quận

1Nhà thờ

Thức păn, đồ uống trong hộp
nhựa là không lành mạnh và
ô nhiễm. Nó kết thúc!
Người gây ô nhiễm bị nhốt!

Thời gian

Tin nhắn năm mới >>>

Tà ác 
​Đức hồng y 
Pell

cộng đồng

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Cập nhật

Tiếng Việt

Thưởng thức pháo hoa năm
mới Bạn là một kẻ phá hoại
môi trường Những kẻ phá
hoại môi trường không
​xứng đáng có một năm tốt

Vận chuyển hành trình là
Phá hoại môi trường! Giữ chủ sở hữu, điều hành, phi hành đoàn, hành khách, có trách nhiệm!