ایمان ما قدرت اخلاقی ما است

زمان

تمام رسانه ها

لذت بردن از آتش بازی سال جدید. شما واندال زیست محیطی هستی  واندال های محیط زیست شایسته یک سال خوب نیستند!

1 کلیسا

غذا، نوشیدنی در ظروف پلاستیکی ناسالم و آلوده است. پایان می یابد آلوده کننده ها هستند!

فارسی

خطبه ها

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

سوال 
پاسخ

حمل و نقل دریایی است خرابکاری محیطی! صاحبان ، اپراتورها ، خدمه ، مسافران ، پاسخگو باشید!


پیام سال نو >>>

شهرستان

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Translation:
עִברִית 

به روز رسانی

شر 
​کاردینال 
​Pell

1 ایمان

فضا

گزارش سالمندان سو استفاده کردن!!!!

جامعه

7 استان ها

7 قبیله

New:
Fun Day