سوال 
پاسخ

7قبیله

فضا

پیام سال نو

جامعه

حمل و نقل دریایی است
خرابکاری محیطی! صاحبان ، اپراتورها ، خدمه ، مسافران ، پاسخگو باشید!

غذا، نوشیدنی در ظروف پلاستیکی
ناسالم و آلوده است.
پایان می یابد
آلوده کننده ها هستند!

شهرستان

فارسی

ایمان ما قدرت اخلاقی ما است

زمان

تمام رسانه ها

لذت بردن از آتش بازی سال جدید. شما واندال زیست محیطی هستید  
واندال های محیط زیست شایسته یک سال خوب نیستند!

1 کلیسا

7استان ها

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

شر 
​کاردینال 
​Pell

1 ایمان

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

به روز رسانی

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil