شر 
​کاردینال 
​Pell

1 ایمان

فارسی

ایمان ما قدرت اخلاقی ما است

خطبه ها

زمان

تمام رسانه ها

لذت بردن از آتش بازی سال جدید. شما واندال زیست محیطی هستی  واندال های محیط زیست شایسته یک سال خوب نیستند!

1 کلیسا

غذا، نوشیدنی در ظروف پلاستیکی ناسالم و آلوده است. پایان می یابد آلوده کننده ها هستند!

گزارش سالمندان سو استفاده کردن!!!!

شهرستان


حمل و نقل دریایی است خرابکاری محیطی! صاحبان ، اپراتورها ، خدمه ، مسافران ، پاسخگو باشید!

جامعه

فضا

7 استان ها

7 قبیله

Update: 
1 Faith

به روز رسانی

Translation:
አማር 

پیام سال نو >>>

New:
Fun Day  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

سوال 
پاسخ

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete.