فارسی

ایمان ما قدرت اخلاقی ما است

خطبه ها

زمان

تمام رسانه ها

لذت بردن از آتش بازی سال جدید. شما واندال زیست محیطی هستید  
واندال های محیط زیست شایسته یک سال خوب نیستند!

1 کلیسا

سوال 
پاسخ

حمل و نقل دریایی است
خرابکاری محیطی! صاحبان ، اپراتورها ، خدمه ، مسافران ، پاسخگو باشید!

شهرستان

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

به روز رسانی

شر 
​کاردینال 
​Pell

7قبیله

فضا

پیام سال نو >>>

غذا، نوشیدنی در ظروف پلاستیکی
ناسالم و آلوده است.
پایان می یابد
آلوده کننده ها هستند!

جامعه

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

1 ایمان

7استان ها