Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Олон нийт

Хоол хүнс, хуванцар саванд уух нь эрүүл бус, бохирдуулдаг.
Энэ нь дуусдаг!
Бохирдуулагчийг устгасан!

Бидний итгэл бол бидний ёс суртахууны хүч чадал юм

Шинэ жилийн
зурвас
>>>

Aсуулт
Xариулт 

Цаг хугацаа

Бүх Медиа


Шинэчлэх

Зай

1 Итгэл  

1 Сүм

Муухай
​Кардинал
Pell

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Номлол

Широ

7 Aймгууд

Монгол хэл

7 Oвог

Крузийн тээвэрлэлт нь
Байгаль орчны харгислал! Эзэмшигч, оператор, экипаж, зорчигчдод хариуцлага тооцоорой!

Шинэ жил салют буудаж байна
Та бол байгаль орчны вандал
юм Байгаль орчны вандалууд
​сайн жил хүртэх ёсгүй

Ахмад настнуудын талаар мэдээлэх доромжлол !!!!