Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Олон нийт

Хоол хүнс, хуванцар саванд уух нь эрүүл бус, бохирдуулдаг.
Энэ нь дуусдаг!
Бохирдуулагчийг устгасан!

Бидний итгэл бол бидний ёс суртахууны хүч чадал юм

Шинэ жилийн
зурвас
>>>

Номлол

Широ

7 Aймгууд

Монгол хэл

7 Oвог

Крузийн тээвэрлэлт нь
Байгаль орчны харгислал! Эзэмшигч, оператор, экипаж, зорчигчдод хариуцлага тооцоорой!

Шинэ жил салют буудаж байна
Та бол байгаль орчны вандал
юм Байгаль орчны вандалууд
​сайн жил хүртэх ёсгүй

Ахмад настнуудын талаар мэдээлэх доромжлол !!!!

Aсуулт
Xариулт 

Цаг хугацаа

Бүх Медиа


Шинэчлэх

Зай

1 Итгэл  

1 Сүм

Муухай
​Кардинал
Pell

New:
Fun Day  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Transl​ation: Hawaiian Hawaiʻi

Updates:
Maori