Universe Custodian Guardians! ​Voice
of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for- 
violence religious social-justice olutions, New-Age
time-management administrator Free Education 
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone
and ​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Genoten fan it nije jier fjoerwurk. Jo binne in omjouwingsfandaal
Miljeufandalen fertsjinje gjin goed jier!

Nijjiers ​berjocht >>>

1 Tsjerke

Fraach Antwurd

1 Leauwe

​Us leauwen is ús morele krêft!

Frysk

Shires

Rapportearje senioaren misbrûk !!!!

Skipfeart is Miljeufandalisme! Hâld eigners, operators, bemanning, passazjiers, ferantwurdlik

Preekjes

Update

Iten, drinken yn plestik konteners is net sûn en fersmoarget. It einiget! Polluters wurde koaid!

Rûmte


Mienskip

Alle media

Provinsjes

Tiid

Mienskip