Languages Dialects

7 Provinces

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Genoten fan it nije jier fjoerwurk. Jo binne in omjouwingsfandaal
Miljeufandalen fertsjinje gjin goed jier!

Nijjiers ​berjocht >>>

1  Tsjerke

Fraach Antwurd

1 Leauwe

​Us leauwen is ús morele krêft!

Frysk

Shires

Rapportearje senioaren
misbrûk !!!!

Skipfeart is Miljeufandalisme! Hâld eigners, operators, bemanning, passazjiers, ferantwurdlik

Preekjes

Update

Iten, drinken yn plestik konteners is net sûn en fersmoarget. It einiget!
Polluters wurde koaid!

Rûmte

Mienskip

Alle media

Provinsjes

Tiid

Mienskip